Hakkımızda

Çorum Veteriner Hekimler Odası


Çorum bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Çorum'un potansiyeline cevap verecek nitelikte , Veteriner Hekim hizmetlerinin verilmesi aşamasında , Veteriner hekimlerin özlük haklarının korunması , çalışma şartlarının iyileştirilmesi , Veteriner Hekimliği mesleğinin kamuoyuna doğru tanıtımının yapılması görevimizdir.

Başkanımız

SERDAR DOĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Beşeri hekimlik insan içinse, veteriner hekimlik insanlık içindir

Sıkça Sorulan Sorular


1Çorum Veteriner Hekimler Odasına Üyelik Şartları Nelerdir?
Veteriner hekimler, Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre, veteriner hekim olarak çalışabilmek ve meslekî eğitim yaptırabilmek için bulundukları yerin odasına kaydolmak, Birlik tarafından düzenlenen veteriner hekim kimlik belgesini almak, kimlik belgesini her yıl ocak ayı içinde vize ettirmek ve vecibelerini yerine getirerek üyeliklerini sürdürmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.

Silahlı kuvvetler mensupları odaya üye olamaz ve organlarında görev alamaz. Ancak, üye olamamaları, kanunlarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydı ile meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, meslekî eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslekî kural ve koşullara uyma yükümlülüklerine, haklarında haysiyet divanınca disiplin cezası uygulanmasına, kanunların öngördüğü koşullarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmî veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri askerlik hizmetleri süresince dondurulur. Bu durum ilgililerin kanunlardan doğan yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar veya üye olmak mecburiyetinde bulunmayan veteriner hekimler meslekî hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Oda üyeleri, oda ile ilgili işlemler sırasında Kanun ile kendilerine verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamazlar. Resmî veya özel kurumlarda çalışanlar, bu kadro unvanı yanında meslekî unvanlarını da kullanabilirler.

Üyelik Çeşitleri aşağıda belirtildiği gibidir;

Asil Üyelik:Asil Üyelik: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan veteriner hekimler odaya asıl üye olabilirler.

Onur Üyeliği:Onur Üyeliği: Türkiye`de veya yabancı ülkelerde, meslekî çalışmalara önemli katkısı olan, ülke tarımına ve mesleğe hizmeti genel kabul gören gerçek kişilere oda yönetim kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir.

Öğrenci Üyeliği: Veteriner hekimliği ile ilişkili meslekî disiplinlerde öğrenim gören öğrencilere, öğrenci üyeliği verilebilir.

Onur üyeleri ve öğrenci üyeler: Büyük Kongre veya oda genel kurullarına katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.
2Çorum Veteriner Hekimler Odasına Üyelik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Çorum Veteriner Hekimleri Odasına Üye olmak isteyen Veteriner hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

a) Veteriner hekim diplomasının veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Islak imzalı),

b) Nüfus cüzdanı sureti,

c) Dört adet renkli fotoğraf,

ç) Kayıt başvuru ve bilgi derleme formu,

d) Kayıt ücreti (Giris aidat ve yıllık aidat)

e) İkametgâh belgesi (İstanbul veya Yalova olması gerekmektedir.)

f) Adli sicil belgesi
3Üye Nakil İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?
Odaya kayıtlı herhangi bir üyenin başka bir odaya naklini istemesi durumunda, odadaki kartoteksi ile 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerin fotokopisi gerekli açıklamalar da yapılarak bir yazı ile nakledileceği oda başkanlığına bildirilir. Ancak, kayıt belgelerinin asılları ve kartoteks dosyadan çıkarılmaz. Üyenin ayrıldığını ve naklinin yapıldığını her iki oda yetkilileri de otuz gün içinde Merkez Konseyine bildirmek zorundadırlar. Nakil isteğinde bulunan üyenin nakil işlemi, aidat dâhil olmak üzere odaya herhangi bir borcu varsa bu borç tahsil edilmeden yapılmaz.

Başka bir odaya naklini yaptırmış olan üye, yeniden eski odasına döndüğü takdirde, yine eski numarası ile yeni fiş ve kart doldurularak üye kayıt defteri üzerinde gerekli açıklamalar yapılır. Dosyasında saklanmakta olan kayıt belgeleri ve kart yenileriyle birleştirilerek şahsın dosyasına konur. Bu dosyalarda üyeye ait her türlü bilgi eksiksiz olarak bulundurulur
4Çorum Veteriner Hekimler Odası Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Birlik amaçlarının gerçekleşmesi amacıyla; Kanun, ilgili yönetmelikler ve yönergeler doğrultusunda meslekî faaliyette bulunmak,

Meslekî gelişmeyi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, oda yetkili kurullarınca verilen kararlara uymak,

Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla, meslekî bilgilerine başvurulduğunda, zorunlu nedenler dışında kabul etmek,

Meslekî konularda oda ile ilişki kurmak, odanın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmek, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumak,

Veteriner hekimliği mesleğinin onurunu ve saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak, meslekî rekabette bu ilkelere uygun davranmak,

Meslekî gelişmeyi sağlamak ve üyelerle ilgili bilgilerin odada toplanmasına katkıda bulunmak için, her türlü meslekî çalışmalar konusunda odaya bilgi vermek ve bu doğrultudaki oda çalışmalarına katılmak,

Büyük Kongre, Merkez Konseyi, oda genel kurulu ve oda yönetim kurulu tarafından alınan ve uygulanması istenilen ilke ve kararlara uygun hareket etmek zorundadırlar.
Oda Kayıt Sistemi